Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Size ilettiğimiz bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

EKSO SÜT olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekte ve hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, hizmetlerimizden ve ürünlerimizden faydalanan misafirlerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak üzere EKSO SÜT ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (KVKK) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir.

EKSO SÜT, KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNİZİ GÖZETİR

KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntemleri ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizleri aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Hazırlamış olduğumuz işbu metnin amacı sizleri şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLMESİ AŞAMASINDA BİLGİLENDİRİLİRSİNİZ

Sizlerin EKSO SÜT’ün tüm faaliyetleri, dolayısıyla bizlerle otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı ya da elektronik olarak veya iş ilişkimiz sürecinde paylaştığınız aşağıdaki bilgileriniz işlenebilmektedir.

· Kimlik Bilgileriniz · Doğum tarihiniz · Cinsiyetiniz · Adresiniz · E-posta adresiniz · Cep telefonu numaranız · Kuruluşumuz ile yaptığınız telefon görüşme kayıtları · Güvenlik kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz · İstek ve şikâyet sürecindeki bilgileriniz işleme amacına uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Bunlara ilave olarak çalışanlarımızın; · Sağlık bilgileri · Özlük Bilgileri · Mesleki Deneyimleri · Biyometrik Verileri · Hukuki kayıtları · Finansal bilgileri işlenebilmektedir.

EKSO SÜT, İZNİNİZ OLMADAN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEZ, PAYLAŞMAZ

Bahsettiğimiz yöntemlerle topladığımız kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayalı olarak işlemekteyiz. KVKK’nın ve buna bağlı mevzuatın gerektirdiği veya izin verdiği haller dışında, sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi ve yasal sorumlulukların yerine getirilmesi adına toplanan kişisel verilerinizi ise yalnızca sizin bilginiz ve onayınız dahilinde ve KVKK’nın 6. maddesi doğrultusunda işleyebilmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ, EKSO SÜT‘TEGÜVENLİ ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLİR

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ, EKSO SÜT’ÜN VE SİZİN HUKUKİ, MEŞRU MENFAATİ GÖZETİLEREK PAYLAŞILABİLİR

Sizlere sunduğumuz hizmetin niteliğine göre, kişisel verilerinizin yurt içinde bulunan iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize, iş ve çözüm ortaklarımıza yasanın belirlediği amaçlarla sınırlı olarak aktarmamız gerekebilmektedir. Yurt dışı aktarım söz konusu ise bu da yasanın çizdiği sınırlar dahilinde yapılır. Kişisel verilerin aktarılmasındaki amaçlar ise genel olarak iş ve sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi, yasal sorumlulukların yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin ve acil durum süreçlerinin yürütülmesi olarak sayılabilmekle beraber KVKK Kurumu bünyesinde tutulan VERBİS sistemi üzerinden hangi verilerin hangi amaçlarla aktarılabildiği şirketimizce kamuya duyurulmaktadır.

 

FOTOĞRAFLARINIZIN VE VİDEOLARINIZIN PAYLAŞIMINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Şirketimizin organizasyonları içerisinde, güzel anılarınızı ölümsüzleştirmek amacıyla fotoğraf ve video çekimleri yapılabilmektedir. Bu görsel kayıtların şirketimizin sosyal medya hesaplarından paylaşılabileceğini hatırlatmak isteriz. Bu fotoğraf veya video çekimlerinde yer almak istemiyorsanız lütfen durumu www.ekicpeynir.com/aydinlatmametni adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresimize iletebilirsiniz. Bu konudaki hassasiyetleriniz bizler için her zaman önemlidir.

EKSO SÜT, KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İLKELERİ İLE İŞLER

Tüm bunların yanında, veri işleme sürecimizde yasaya uygun hareket etmek adına benimsediğimiz birtakım ilkeleri sıralamak ve buna dair özlü açıklamalar yapmak isteriz.

İHTİYACIMIZ OLMAYAN KİŞİSEL VERİNİZİ İSTEMEYİZ, İŞLEMEYİZ

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi: Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre şirketimize ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazla bilgiler sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece çalışanlarımızın sağlığı, işe uygunluğu ve müşterilerimize güvenli hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ, TÜRÜNE VE YASAL GEREKSİNİME BAĞLI OLARAK BELİRLENEN SÜRELERDE SİLİNİR

Kişisel verilerin silinmesi: Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında, şirketimiz tarafından bu kişisel veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

EKSO SÜT BEYANINIZA GÜVENİR, VERİLERİNİZİ GÜVENDE TUTAR

Doğruluk ve veri güncelliği:Şirketimiz bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine, beyan ettiği şekilde işlenir. Şirketimiz; müşteriler, çalışanlarımız ya da şirketimiz ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi şirketimiz tarafından da benimsenmiştir. Şirketimiz kendisine ulaşan resmî belgeleri veya ilgilinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. 

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ, BÜTÜNLÜĞÜ VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ EKSO SÜT İLE GÜVENDEDİR

Gizlilik ve veri güvenliği:Kişisel veriler gizlidir ve şirketimiz de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. 

EKSO SÜT KİŞİSEL VERİ HAKLARINIZI GÖZETİR

Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu ve bu haklarınızı her zaman kullanabileceğinizi belirtmek isteriz:

- Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini isteme veya anonim hale getirilmesini isteme,

- (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

EKSO SÜT İLETİŞİME AÇIKTIR, TALEPLERİNİZ EN KISA SÜREDE KARŞILIK BULUR

KVKK’nın 11. maddesinde “İlgili Kişinin Hakları” başlığı altında düzenlenen ve yukarıda sizlere aktarmış olduğumuz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi,kimliğinizi ispat edici belgeler ile kanunda belirtilen diğer yöntemler aracılığıyla gönderebilir veya www.ekicpeynir.com/kvk_basvuruformu adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak adresimize iletebilirsiniz.

İşbu kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metni, eriştiğiniz kaynakta sürekli olarak güncellenebilmektedir. Olası mevzuat değişikliği ve EKSO SÜT bünyesinde kişisel verilerin işlenme/aktarılma amacına yönelik yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkı saklı tutulmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizle ile İlgili Sorularınız ve İletişim Bilgileri Hakkında

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri vasıtasıyla bize bildirebilirsiniz

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Yazılı başvuru yaparak

 

AOSB 1. KISIM MAH. 7. CAD. NO:10 07190 DÖSEMEALTI/ ANTALYA

 

Noter aracılığıyla

 

 

 

Güvenli elektronik imza kullanılarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla

 

ekicilersut@hs02.kep.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvurunuz tarafımızca, alınmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılacaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi halinde, reddedilme sebebi tarafımızca yazılı olarak veya elektronik formatta gerekçelendirilecektir.  

 

VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen EKSO SÜT tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.   

 

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri

ekicilersut@hs02.kep.tr

 

 

 

Hakkımızda

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde, 2004 yılında temelleri atılmış olan Ekso Süt, yine aynı bölgede faaliyetini sürdüren Ekici Peynir’in kardeş kuruluşudur. Şirketin kurulma sebebi, Ekici Peynir’in üretimi sonucu açığa çıkan ve içeri..
..

İletişim

: Organize Sanayi Bölgesi 07190 ANTALYA – TÜRKİYE
: +90 242 258 13 96 (Pabx)
: +90 242 258 13 95
: info@eksosut.com
Web Tasarım